Til alle medlemmer av IK Grane Arendal HåndballUtbruddet av corona-viruset har satt landet i ekstraordinær beredskap og klubben har – med hjemmel i unntaksparagrafer til Norges Idrettsforbund (se nedenfor) – valgt å avvikle Årsmøtet på en elektronisk plattform.Prosedyren blir slik:
Denne mailen blir distribuert til så mange av medlemmene som mulig; til styret medlemmer og til trenere og til medlemsansvarlig som vil prøve å videresende til øvrige medlemmer.
Skjemaet vil ligge på (og lastes med fra) vår hjemmeside www.granehandball.no under saken om Årsmøtet«Spørreskjema» på side 3 og 4 betraktes som stemmeseddel som fylles ut/besvares og sendes av det enkelte medlem direkte til klubbens mail-adresse:
post@granehndball.no og må være mottatt innen fredag 20.mars 2020 kl 0000 (altså senest i løpet av torsdag 19.3.Stemmeseddel kan alternativt sendes som vedlegg (pdf, word-fil) eller tekst rett i mail.
Skjemaet kan også sendes som ordinær post til N M K Blakstad, Trolldalslia 35d, 4970 Fevik og må da være adressaten i hende innen samme frist som for digital mail.Stemmeseddelen må gi entydige svar på spørsmålene / valgene. Kommentarer må være tydelig referert til enkeltposter.
Ved usikkerhet om hva som svares blir seddelen forkastet for det punktet usikkerheten gjelder.
Stemmegiver vil ikke bli kontaktet for å få oppklart usikkerheten.Opptelling foretas av nåværende nestleder Svein Are Folgerø, nåværende styremedlem Tore Pettersen samt daglig leder .
Stemmeresultatet vil bli lagt ut på hjemmesiden snarest mulig etter opptelling eller bli distribuert til dem som ber om det.
Alle stemmesedler blir anonymisert og oppbevart ut april måned 2020.
Vi ser at prosedyren ikke gir rom for de gode diskusjoner som kan oppstå i et fysisk møte.
På hjemmesiden vil klubben etter beste evne publisere et «innlegg» hvor vi løpende legger ut medlemmenes innspill og synspunkter til  årsmøtesakene. Vi vil også oppdatere om dere har andre navn til styremedlemmer etc.Styret og daglig leder ber om forståelse for at Årsmøtet blir gjennomført på denne måten.For styretNils Morten Kirkedam Blakstad
Daglig leder
IK Grane Arendal HåndballNIF’s (Norges Idrettsforbund) uttalese om saken:
NIFs administrasjon har bedt lovutvalget om en uttalelse knyttet til håndhevingen av NIF og øvrige organisasjonsledds regelverk og lovnormer vedrørende avholdelse av årsmøter/ting i lys av pandemien. Offentlige helsemyndigheter har vedtatt både råd og begrensninger blant annet knyttet til adgangen til å avholde fysiske møter, og det er ventet at ytterligere begrensninger vil kunne bli vedtatt. Dette vil kunne gjøre det umulig eller vanskelig å avholde årsmøter/ting som fysiske møter. Dersom årsmøter/ting ikke kan avholdes, vil dette kunne få store konsekvenser for organisasjonsleddenes virksomhet.Administrasjonen har bedt lovutvalget vurdere om organisasjonsleddene kan avholde årsmøter/ting på annen måte enn gjennom et fysisk møte, og eventuelt på hvilken måte.Lovutvalgets uttalelse:
Pandemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt. Kommunale myndigheter har i tillegg til dette ilagt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre. Dette er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/ting som fysiske møter.Det avgjørende ved gjennomføringen av årsmøtet er at dette skjer på forsvarlig måte slik at medlemmene har anledning til å delta i behandlingen av, og fatte vedtak i, de saker som iht. organisasjonsleddets egen lov skal behandles av årsmøtet/tinget.  Dette omfatter bl.a. en reell mulighet til å sette seg inn i sakene, uttrykke sin mening om sakene, gjøre seg kjent med andre deltakeres oppfatninger og delta i en avstemming om sakene.Idrettslagene kan også velge å dele gjennomføringen av årsmøtet/tinget, slik at enkelte saker gjennomføres på annen måte enn gjennom et fysisk møte, mens andre saker utsettes til årsmøtet/tinget kan avholdes fysisk.

Kommentarer så langt:
SAK 1: Innkalling
* PHS: For å bidra til å velge ett oppegående styre, så burde nok kandidatene vært presentert. Og slik det er nå, så foreligger det vel ikke noen «åpne» plasser med flere kandidater.
Jeg har ihvertfall tenkt «at det ser greit ut» og at min stemme ikke gjøre noe fra eller til. Og tror vel du/dere hadde fått flere stemmegivere, om det hadde vært noen kontroverser rundt enkeltkandidater. Og så er jo dette både litt rart og anderledes. Lett å la seg passivisere av både karanten, og måten det skal avholdes årsmøte på.

Sak 7: Medlemskontingenten foreslås øker fra 350,- til 400,
JPJ: Mener det er feil signal å gi at Grane øker utgiftene mens kommunen går inn med økonomisk stønad (fritidskortet). Skal vi stå for «flest mulig», blir dette feil. La oss jobbe med kommunen og evt få flere med.

SAK 9: Organisasjonsplan
JPJ: Ser sportslig utvalg har fått sin «rubrikk». Men skal dette fungere, må utvalget få vite sitt mandat videre. En kan ikke sitte på gjerdet og vente på ny trener osv. En person skal/kan/makter ikke styre klubben sportslig alene.
Trengs og hurtig avklaring på om D5/J18må erstattes og hvem som tar oppgaven for senior. Det bør ikke være trener damer senior. Håper vi/Grane endelig har lært oss det